مقاله گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته | بلاگ

مقاله گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

مقاله گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته در 28 صفحه ورد قابل ویرایش


گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته

در شکل ( 5-4) (الف ) و (ب ) ، خطوط پرنشاندهنده جریان های اولیه و ثانویه در مد ناپیوسته است . جریان اولیه از مقدار صفر به شکل مثلثی شروع به زیاد شدن می کند تا سطح Ip (نقطه B ) در پایان دوره روشنای ترانزیستور (شکل 5-4 الف ) .

در لبه خاموش شدن سویچ جریان اولیه که به IP1 رسیده است به ثانیویه منتقل می شود (نقطه H ) که تازمانیکه سردات دار ثانیویه مثبت است در طی خاموش بودن سویچ جریان ثانویه که با نسبت بطور خطی نزول می کند که Ls اندرکتانس ثانیویه است و برابر .

این جریان در نقطه I به صفر می رسد . یک زمان مرده Tdt قبل از شروع دوره روشنایی بعدی در نقطه F بوجود می آید . همه انرژی ذخیره شده در اولیه اکنون قبل تز شروع سویچ در دوره بعد ( ثانویه منتقل شده است ) .مقدار متوسط یا DC جریان خروجی برابر متوسط مثلث GHT ضرب در دیوتی سایکل Toff/t است . حال برای باقی ماندن حالت ناپیوسته ، بایستی یک زمان مرده Tdt (شکل b 5-4 ) بین صفر شدن جریان ثانویه و شروع به افزایش یافتن جریان اولیه در روشن شدن سویچ وجود داشته باشد .

اگر توان پیشتری در خروجی مورد نیاز باشد ( با کاهش Ro ) ، طبق رابطه زیر Too بایستی افزایش یابد تا ولتاژ خروجی ثابت بماند.

با افزایش Ton ( در Vdc ثابت ) ، شیب جریان اولیه ثابت می ماند و پیک جریان همانطور که در شکل (الف 5-4) نشان داده شده است از مقدار B به d می رسد مقدار پیک جریان ثانویه (= ) در شکل (5-4 ب ) از H به k فزایش می یابد و در زمان دیرتری شروع می شود ( از G به J ) .

برای ثابت ماندن ولتاژ خروجی بوسیله حلقه کنترل ، شیب ثانویها ثابت می ماند و نقطه ای که جریان ثانویه می شود به زمان روشن شدن بعدی نزدیکتر می شود که نتیجتا باعث کاهش زمان Tdt می شود و اگر Tdt به صفر برسد به نقطه پایان مد ناپیوسته می رسیم . همچنین با کاهش VIN و توان ثابت خروجی ،Ton بایستی افزایش یابد و در نتیجه Tdt کاهش می یابد .

توجه شود تا زمانیکه مدار در مد ناپیوسته کار می کند و یک زمان مرده Tdt وجود دارد زیاد شدن زمان روشنایی سویچ ، افزایش وسعت جریان مثلثی اولیه را بدنبال دارد و نیز سطح جریان ثانویه از GHI به JKL تغییر می کند.

از آنجایی که جریان DC خروجی ، متوسط جریان مثلثی ثانویه ضرب در ویوتی سایکل می باشد آنگاه با افزایش زمان روشن ، جریان ثانویه بیشتری برای بار در دسترس خواهد بود . وقتی که زنان مرده از بین رفت ، هرگونه افزایشی در جریان بار به افزایش زمان Ton و کاهش Toff نیاز دارد تا اینکه انتهای جریان ثانویه نتواند بیشتر به راست کشیده شود جریان ثانویه از نقطه عقبتر J و نقطه بالاتر K ، شروع می شود (شکل 5-4) ب .

سپس در نقطه شروع بعدی زمان روشن سویج (F در شکل (5-4) الف ) یا L در شکل (5-4) ب ) همچنان جریان یا انرژی مشابه از ثانویه به خارج منتقل می شود.

اکنون لبه شروع جریان اولیه یک برش خواهد داشت . حلقه فیربک می کوشد برای تامین کردن جریان مورد نیاز روشنایی را به بعد از J طول بدهد .

حال با پایان یافتن زمان خاموش ، جریان ثانوی در انتهای این زمان مقدار غیرصفر خواهد دانست و از اینجا می توان گفت که پرش جریان در آغاز مرحله بعد بیشتر می شود .

سرانجام بعد از سیکلهای سویچینگ فراوان ، پرش ابتدای لبه جریان اولیه و نیز مقدار پایانی جریان ثانویه در شکل ( 5-4) به اندازه کافی بالاخواهد رفت از آنجاکه ناحیه xyzw مقداری بزرگتر از آنکه جریان خروجی را تامین کند شده است . حال حلقه کنترل شروع به کاهش زمان Ton می کند تا جریان ذوزنقه ای شکل اولیه از M تا P و جریان ذوزنقه ای ثانویه از T تا W طول بکشد (شکل های 5-4 الف و 5-4 ب ) .

در اینجا سطح شکل موج ولتاژ اولیه ترانسفور و هنگامیکه ترانزیستور روشن است برابر با سطح شکل موج ولتاژ در زمان خاموش ترانزیستور است .

این امر شرطی است که طبق آن هسته تراس در پایان یک سیکل کامل سوپرچینگ به نقطه ابتدایی روی حلقه هسیترزیس مربوطه Reset شود . یا به بیان دیگر این شرط حاکی از ‌آن است که مقدار متوسط یا DC ولتاژ روی اولیه برابرصفر است البته بافرض این که مقاومت Dc اولیه صفر می باشد که در این صورت امکان وجود یک ولتاژ DC روی مقاومت صفر وجود ندارد .

حال در مد پیوسته ، افزایش جریان بار بوسیله افزایش ابتدایی زمان Ton تامین می شود .( از MP به MS در شکل ( ج 5-4) که این کار باعث کاهش زمان خاموشی از Tw به Xw (شکل 5-4 د ) . که انتهای بالس جریان ثانویه نمی تواند بیشتر به راست حرکت کند چرا که زمان مرده ای نداریم . اگر چه ؟؟ جریان ثانویه مقداری افزایش یافته (از نقطه U به Y ) ناحیه از دست رفته در کاهش زمان toff (T تا X ) بیشتر از ناحیه ای است که شیب UV به YZ در شکل 5-4 (د) تغییر می یابد .

بنابراین در مد پیوسته ، یک افزایش ناگهانی در جریان DC خروجی ، درابتدا باعث کاهش در عرضی و افزایش کوچکی در ارتفاع جریان ذوزنقه ای ثانویه می شود . بعد از چند سیکل سویچینگ متوسط ارتفاع شکل موج بالا می رود و پهنای آن به نقطه ای که سطح ناحیه ولتاژ روشنایی برابر با سطح ناحیه ولتاژ خاموشی روی اولیه باشد کاهش می یابد .

به علاوه ولتاژ DC خروجی متناسب با سطح جریان ذوذنقه ای ثانویه می باشد .

حلقه نیربک تمایل به ثابت نگه داشتن ولتاژ در برابر افزایش جریان خروجی دارد . در ابتدا کاهش محسوسی در ولتاژ خروجی ایجاد می شود و سپس بعد از چند سیکل سویچینگ ، آن را بوسیله بالا بردن دامنه جریان ذوزنقه ای ثانویه تصحیح می کند .

ناهمواری ها :

شهرستان شمیرانات منطقه ای کوهستانی بوده که در کوهپایه های جنوبی البرز واقع گردیده . اراضی ناهموار و کوههای متعدد در منطقه به چشم می خورد ، لکن در محدوده مورد مطالعه ارتفاعات متعددی به شرح زیر دیده می شود که عبارتند از :

کوه و زجین – کوه اورجین ، کوه اهمهن ، کوه سیاه ، کوه لار ، کوه گرچال ، کوه دریوک و کوه عسلک . ویژگیهای عمده این منطقه را می توان به شرح زیر برشمرد:

الف – بطورکلی منطقه کوهستانی بوده وبخشی از کوهپایه جنوبی البرز می باشد .

ب : اراضی پرشیب و نقاط قابل زیست به طور پراکنده و در وسعت کم دیده می شود.

- شیب عمومی کلی منطقه از شمال به جنوب و در حوضه آبگیر لتیان واقع شده است و

- پوشش گیاهی کم و پراکنده و نامنظم می باشد .

منابع آب :

منابع آب شهرستان از دو طریق آب های سطحی و آبهای زیرزمینی تامین می گردد شهرستان شمیرانات بواسطه ویژگی های طبیعی خود دارای رودهای فصلی و دائمی متعددی است که عبارتند از :

آب پشکنک – ریزا به رودجاجرود.

آهار – شاخه ای از رود آب پشکنک می باشد.

الزم – ریزا به رود لار که فصلی می باشد .

امامه – ریزا به دائمی جاجرود.

خیز رود که ریزا به دائمی جاجرود است .

دره شمشک – ریزا به دائمی رود رادکان .

گرما بدر – ریزا به دائمی جاجرود .

لجنی – ریزا به دائمی جاجرود.

ناصرآباد – ریزا به دائمی جاجرود.

و رودخانه جاجرود که یک شاخه اصلی در شهرستان می باشد از مجموعه رودهای یاد شده یک رود دائمی به نام ناصر آباد در دهستان لواسان کوچک واقع شده که به صورت دائمی جریان داشته و جزء ریزابه های جاجرود می باشد . ارتفاع ریزشگاه آن 1550 متر و شیب متوسطش 3/7 درصد بود و مسیر کلی آن جنوب خاوری و سرچشمه آن 29 کیلومتری شمال خاوری تهران و یک کیلومتری باختری روستای راحت آباد می باشد و از روستاهای روحان و گلندوک عبور می کند و در دره خاوری کوه ورجین جریان می یابد . مهمترین منابع آبی موجود در سطح دهستان رودخانه جاجرود است . این ورد که از ارتفاعات واقع در شمال و شمال غرب و غرب دهستان سرچشمه می گیرد و دارای انشعابات متعددی در سطح کوهستان است . انشعابات اصلی این رود در شمال رودخانه سیروندی می باشد که از کوه های دریوک و کاشونک منشا می گیرد . این رود پس از دریافت انشعابی به نام خاتون بارگاه در شرق روستای گرمابدر باهمین نام از شرق به غرب روستای زایگان جریان می یابد . در محل روستای زایگان انشعاب دیگری نام رودخانه لالون از شمال به جنوب را دریافت می نماید . در شمال شرق فشم رودخانه دیگری به نام لجنی از کوه های تیززردبند ، پی استخر ، کوه چمن منشا می گیرد . رودخانه جاجرود در محل روستای قشم انشعاب دیگری به نام رودخانه آمیگون و در محل روستای اوشان رودخانه آهارود در روستای گلوگان رودخانه امامه نیز به آن می پیوندد. رودخانه جاجرود در سطح شهرستان تا روستای زردرود در جنوبی ترین دهستان انشعابات کوچکی از شرق و غرب دریافت کرده که نهایتا وارد سد لتیان می گردد. این رودخانه پس از خروج از سد به اراضی جنوب شرق استان جریان می یابد . آبدهی رودخانه در منتها الیه جنوب استان 5/6 مترمکعب در ثانیه می باشد . حاشیه های اطراف رودخانه و انشعابات آن نه فقط محل استقرار بخش اعظم روستاهای دهستان می باشد بلکه بدلیل فضای سبز حاشیه آن یکی از نقاط مهم فعالیتهای باغداری بشمار می آید . این رودخانه در مسیر خود آب مورد نیاز روستاها و باغات را تامین می کند.

پوشش گیاهی :

باتوجه به آب و هوای منطقه که در مناطق کوهستانی معتدل واقع شده ، پوشش گیاهی منطقه در ارتباط با شرایط آب و هوایی می باشد . پوشش گیاهی مراتع موجود از انواع گون ، درمنه ،والک ، وینه ، تمشک ، سماق ، کما ، نسترن ، خارزرد و خارشتر است . نباتات زراعی بیشتر شامل گندم ، جو ، یونجه ، شبدر ، سبزی کاری و صیفی کاری است .

درختان میوه در اکثر دره ها شامل گیلاس ، انجیر ، توت ، سیب ، زرد آلو ، انار و گوجه سبز است . درضمن بخشی از گردشگاههای جنگلی در سطح نسبتا قابل توجهی در جنوب غربی دهستان واقع شده است که از گونه های گیاهی چون سرو تبریزی ، صنوبر، بید ، عرعر ، اقاقیا ، و چنار تشکیل شده اند .

آب و هوا:

روستای بوجان در شمال استان تهران و در ارتفاعات البرز استقرار یافته است . ارتفاع این روستا از سطح دریا حدود 2000 متر است به طور کلی دامنه های جنوبی البرز ، تحت تاثیر جریانات هوایی اقیانوس هند قرار گرفته ، لذا در مجموع دارای تابستان های خنک و خشکی می باشد . زمستانها نیز منطقه تحت تاثیر جریان هوای شمال غرب وغرب قرار می گیرد . جریان شمالی غرب که شاخه ای از جریان سیبری می باشد با باد و مه و سرما همراه بوده و جریان دیگری نیز که از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه منشا می گردد. نزدیکترین ایستگاه هواشناسی واقع در روستای اما و مربوط به وزارت نیرو می باشد . ارتفاع این ایستگاه از سطح دریا 2200 متر گزارش شده است . عنایت به این که به طور معمول هر 100 متر که به ارتفاع افزوده شده 5/0 درجه از دمای هوای کاسته می شود بنابراین متوسط دمای روستای بوجان حدود 1 درجه از متوسط دمای ایستگاه اما به بیشتر است . با عنایت به توضیحی که رفت به بررسی ویژگیهای اقلیمی ایستگاه امامه می پردازیم.

ناپیوسته,...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 15 آذر 1396 ساعت: 1:46